ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMINENHenkilöstö on avainasemassa, kun yritys tai yhteisö tavoittelee hyviä tuloksia. Kun asiantuntija saa hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan työtehtävissään, hallinnan tunne ja työhyvinvointi lisääntyy. Varmistamalla hänen soveltuvuutensa ja motivaationsa työtehtävään hän kokee työnsä tärkeäksi ja mielekkääksi.

Meillä kaikilla saattaa olla jossain työuran vaiheissa tilanteita, jossa olemme huolissamme jaksamisesta, osaamisesta, työkyvystä tai motivaatiosta.  

KEHITTYMÄLLÄ PAREMPAAN TYÖMOTIVAATIOON

Mikäli tavanomaiset johtamisen tai työterveyshuollon toimet eivät tuota toivottua tulosta, suosittelemme motivaatio-, työkyky-, soveltuvuus- tai oppimiskykytutkimusta sekä yksilön toimintaa tukevia palveluita, kuten työnohjaus, coaching tai psykologipalvelut. 


PALVELUMME ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMISEEN

Työkykytutkimus 

Työkykytutkimukset auttavat mittamaan työkykyä ja hahmottamaan, millainen tuki saattaisi olla tarpeen työkyvyn säilyttämiseksi. Menetelmät vaihtelevat kevyistä seulonnoista perusteellisiin työkykytutkimuksiin.  

Oppimisvalmiuksien seulatutkimus selvittää asiakkaan valmiuksia opiskeluun ja työhön. Tutkimus voidaan toteuttaa yhdelle tai samanaikaisesti usealle henkilölle. 

Neuropsykologiset ja kognitiiviset tutkimukset toteutetaan lääkärin pyynnöstä, ja niissä keskitytään selvittämään yhtä tiettyä asiaa. Tutkimus voi koskea esimerkiksi kognitiivisia kykyjä, tarkkaavaisuutta, muistia, luku- ja kirjoitustaitoa, mielialaa tai persoonallisuutta. 

Laajan persoonallisuustutkimuksen perusteella on mahdollista arvioida työkyvyttömyyden uhkaa ja tukitoimien tarvetta työssä.

Ota yhteyttå


Soveltuvuusarvio

Jokainen rekrytointi on iso investointi, olipa kysymyksessä sisäinen urasuunnittelu tai uuden osaajan hakeminen. Onnistuneiden henkilövalintojen tekeminen onkin ratkaisevan tärkeää, kun työyhteisö haluaa menestyä ja kehittyä. Soveltuvuusarviointipalvelumme auttaa sinua valitsemaan työntekijät, joilla on juuri tarvittavaa osaamista ja valmiuksia. 

Ota yhteyttä


Motivaatio- eli WOPI–tutkimukset 

Motivaatio- eli WOPI-tutkimukset tarkastelevat ihmisen luontaista toimintatyyliä. Jokainen meistä on parhaimmillaan saadessaan työskennellä itselleen luontaisella tavalla. WOPI kartoittaa henkilön tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, tehdä päätöksiä ja asennoitua muutoksiin. Arviointia voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, työntekijöiden uudelleensijoittelussa ja valmennusten suunnittelussa.

WOPI työpersoonallisuustestiin kuuluu verkossa itsenäisesti täytettävä testi sekä henkilökohtainen purkukeskustelu sertifioidun asiantuntijamme kanssa. Tuloksista saadaan kirjallinen raportti, joka käydään tarkasti läpi purkukeskustelussa testattavan kanssa. Tämän jälkeen raportti jää työntekijälle oman työstämisen apuvälineeksi.

Ota yhteyttä

Yksilötyönohjaus 

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan yhteinen tutkimusmatka ohjattavan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin. Työnohjauksessa omaa työtä voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Työnohjauksen avulla työntekijä kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa. 


Ota yhteyttä

Yksilöcoaching 

Coaching auttaa työntekijää parantamaan valmiuksiaan vastata työelämän muutoksiin. Tapaamiset antavat myös mahdollisuuden tarkastella omaa persoonaa suhteessa työhön sekä työyhteisön toimintaan ja tavoitteisiin.  

Coachimme toimii objektiivisena henkilönä, joka katsoo asioita aina ulkopuolisen silmin ja auttaa ohjattavia reflektoimaan omaa tapaansa toimia ja löytämään uusia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Hänellä on koulutuksellisen osaamisen lisäksi myös vankka käytännönkokemus johtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä.

Ota yhteyttä

Työterveyspsykologi ja lyhytpsykoterapia

Työterveyspsykologipalveluihimme kuuluvat työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä tapahtuvat yksilövastaanotot, ryhmien ohjausluennot, työyhteisöjen tilan selvittelyt sekä työkykytutkimukset. Viimeksi mainituissa tarkastelemme aina henkilön työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvin usein vastaus ongelmiin löytyykin muusta kuin varsinaisesta työkyvystä.

Lyhytpsykoterapiatoiminnan myönteinen vaikutus eriasteisten ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa on tutkimusten mukaan kiistattomasti todettu. Psykoterapeuttimme ovat käytettävissänne sekä työterveyslääkärin lähetteellä että itse maksaen toteutetuissa lyhytpsykoterapiaprosesseissa.

 Ota yhteyttä